Silsilah Makna Arti Kata Habib dan Mencintai Habaib Merupakan Kemuliaan

Kata Habib umar secara bahasa, Kata Habib merupakan Wazan fa’il dengan makna Muhibbun artinya orang yang mencintai, dan bisa juga mahbubun yang berarti orang yang dicintai. Di Indonesia, kata Habib ini digunakan untuk panggilan kepada Itroturrasul SAW atau anak cucu keturunan Rasulullah SAW. 

Habib Umar bin Ahmad bin Abdurahman Al Aidid

Tersebut dalam Kitab Syarah ‘Uqudullujjain fi bayani huquqizzaujain, karya Syeikh Annawawiy AlBantani, sebagai berikut :

Menurut istilah sebagian orang, bahwa anak cucu Rasulullah SAW apabila laki-laki disebut Habib, dan jika wanita disebut Habbabah, Sedangkan istilah kebanyakan orang adalah Sayyid dan Sayyidah.

Sudah barang tentu leluhur para Habaib datang ke berbagai penjuru dunia, termasuk juga ke Indonesia, adalah untuk Nasyrud Da’wah, menyiarkan dakwah. 

Hal tersebut dapat diketahui dari tarikoh masuknya Islam ke berbagai negara di dunia ini, bukan hanya di Indonesia.

Habaib yang berada di Indonesia ini, terutama yang kami ketahui di Jabodetabek dan tanah jawa, tiap pribadi mereka mempunyai silsilah keturunan sebagai berikut:

Sayyidina Alfaqihul Muqaddam ra., dari Sayyidina Ahmad Almuhajir ra., dari Sayyidina Ja’far Asshadiq ra., dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir ra., dari Sayyidina Ali Zainal ’Abidin ra., dari Sayyidinal Husain ra. dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karromallahu wajhahu dan Sayyidatina Fathimatuzzhra ra., dari junjungan kita Rasulullah saw.

Dewasa ini, para Habaib di Indonesia sudah menjadi warga Negara Republik Indonesia, karena mereka telah turun-temurun tinggal di tanah air. Dan mereka juga telah membaur dengan kebudayaan setempat.

Karena demikian membaurnya, terkadang tidak jarang identitas mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW tidak dikenal khalayak umum lagi. 

Hal ini terjadi karena sifat tawadhu yang ada pada Dzurriyaturrasul SAW ini yang tidak mau menonjolkan dirinya dan tidak mau mencari ketenaran yang tidak diperlukan oleh agama.

Habib Umar menabahkan, ada istilah lainnya yang biasa digunakan untuk panggilan kepada anak cucu Rasulullah saw ini. Misalnya kata Sayyid, Sayyidah, Syarief, dan Syarifah. Bahkan ada panggilan keakraban yang di ambil dari penggalan kata tersebut, seperti Ayip yang disingkat dari Syarief atau Ipah dari kata Syarifah atau Tb dari Tubagus yang diambil dari kata Thoyyib yang berarti baik. 

Istilah Tb ini biasanya untuk anak cucu keturunan Sulthan Hasanuddin Banten yang juga merupakan keturunan Rasululllah SAW.

Alasan Mencintai Habaib

Untuk lebih mencintai para Habaib ini, mari kita menelaah firman Allah SWT,  dalam suratus Syuraa ayat 23, sebagai berikut :

“Katakanlah olehmu. Aku tidak minta upah kepadamu dalam menyampaikan risalah ini. Hanya kecintaan kepada kaum kerabatku.”

Keterangannya termaktub dalam Tafsirul Munir li Ma’alimit Tanzil, karya Syekh Nawawi Al bantani, juz ke Il halaman 269, sebagai berikut:

“Katakanlah olehmu : Aku tidak minta kepadamu upah karenanya, kecuali cinta terhadap para keluarga.”

Artinya, Katakanlah olehmu wahai semulia-mulia makhluk, kepada ahli Makkah Aku tidak minta kepadamu upah sekali-kali atas menyampaikan khabar gembira dan ancaman, tetapi minta kepadamu kecintaan yang menetap pada ahli kerabat. Dan menyintai keluarga Nabi Muhammad itu wajib. 

Imam Syafi’i ra. berkata Wahai pengendara, berhentilah engkau di tempat melontar Jamroh di Mina. Dan teriakkanlah terhadap orang yang mendiami masjid Khaif dan yang bangkit daripadanya diwaktu dinihari bila melirpah Jama’ah Haji ke Mina, laksana limpahan air tawar yang melimpah.

Jika yang disebut haluan Rafidhi itu, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Maka hendaklah jin dan manusia menyaksikan, sesungguhnya aku ini Rafidhi. Rafidhi adalah satu kelompok daripada Ash-habussyi’ah.

Tersebut pula, dalam Taajuttafsir li Kalaami MalikiI Kabir, karya Sayyid Muhammad Utsman Almirghani juz II, Katakanlah terhadap mereka wahai Nabi yang Mulia. Aku tidak meminta kepadamu, (aku tidak menuntut kepadamu, karena menyampaikan risalah dan keikhlasanku sebagai petunjukku bagimu), akan upah (manfaat daripadamu) kecuali kecintaan (ada dibaca mawaddatan) pada para kerabat (Dan bahwasannya kamu sayangi dan cintai kerabatku karena aku).

Dan tatkala turun ayat ini, beliau ditanya orang : “Ya Rasulullah, siapakah kerabat Tuanku?” Beliau menjawab :”Ali, Fathimah dan anak keduanya.”

Ahlu bait mempunyai keutamaan, di mana selayaknya kita memuliakan mereka. 

Yang dikehendaki ahli bait di sini adalah mereka yang diharamkan menerima shadaqah wajib. Dan mereka itu menurut Imam kita Syafi’i ra. adalah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib.

Perhatikanlah firman Allah swt pada suratul Ahzaab ayat 33, sebagai berikut:

 “ Hanyasanya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. dari Abi Bakr Ash-shiddiq ra. yang mauquf atasnya: Indahkanlah Nabi Muhammad saw dalam ahli rumahnya. (HR. Al-Bukhari).

Menurut An-Nawawi dalam Riyadlush Shalihin : Makna Indahkanlah adalah peliharalah, hormatilah, dan muliakanlah dia.

Mengenai apakah Habib itu diharamkan masuk neraka, dan pasti masuk surga adalah suatu hal yang amat wajar.

Menurut apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw.: Karena sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan Laailaha illallah, yang dikehendakinya dengan kata-kata itu adalah ridhanya Allah swt.

Seorang Habib, adalah anggota keluarga Rasulullah saw. yang patuh dan mengikuti perilaku Rasulullah saw. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, melazimkan sunnah, memberikan contoh-contoh yang baik sesuai dengan agama Allah, ikhlas, zuhud, wara’ dan Tawakkal, sesuai dengan janji Allah bahwa mereka inilah penghuni-penghuni surga dan jauh dari api neraka. 

Seorang yang dianggap keluarga Rasulullah SAW. adalah mereka yang Taqwa.

Terbukti Abu Lahab, karena dia tidak beriman, penghalang besar atas perjuangan Rasulullah SAW, walaupun paman beliau sendiri, tetapi bukanlah keluarga dan bukanlah Habib. 

Perhatikanlah firman Allah swt. dalam Surat Hud ayat 45 – 46, sebagai berikut : “Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata :”Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah yang paling adil di antara semua Hakim”. Allah berfirman : “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik.” Wallahu a’lam


Sumber: Habib Umar bin Ahmad bin Abdurahman Al Aidid

Berita Selanjutnya Berita Sebelumnya
Belum Ada Komentar
Tambah Komentar
comment url